Social Return: sociaal ondernemen helpt bijstandsgerechtigden terug naar de arbeidsmarkt

WERK VOOR IEDEREEN In het kader van de Participatiewet zijn ondernemers met meer dan 25 werknemers, die opdrachten uitvoeren voor de overheid, verplicht om deel te nemen aan ‘Social Return’. Daarmee creëren zij (duurzame) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan ingevuld worden in de vorm van aangepaste (leer)werkplekken en stageplekken of gerichte scholing van mensen uit de regio. Met één systeem voor monitoring en sturing voor de zestien gemeenten, maken we de procedure voor werkgevers eenvoudiger en herkenbaar. Bovendien gaan de zes gemeenten binnen het Werkplein Hart van West-Brabant aan de slag met een eenduidig beleid en uitvoering met o.a. de Prestatieladder Socialer Ondernemen voor werkgevers. We gaan voor een duurzaam, robuust en toekomstbestendig beleid omtrent sociaal ondernemen!

Het beleid en de uitvoering rondom Social Return (SR) was per gemeente in de regio verschillend geregeld. Binnen de regio West-Brabant zijn verschillende activiteiten ontwikkeld om de werkwijze te versimpelen en de resultaten te bevorderen:

  1. Harmonisering van het SR-beleid en de uitvoering bij de zes gemeenten binnen het Werkplein Hart van West-Brabant. Dit geharmoniseerde beleid loopt in lijn met het beleid in Noord-Oost Brabant en de gemeente Breda. Zo is voor werkgevers duidelijker waar men aan moet voldoen en wat de werkwijze is.
  2. Invoering van één sturings-en monitorsysteem voor alle gemeenten. Doordat alle verantwoording in dit systeem wordt opgeslagen, wordt kennisuitwisseling tussen de gemeenten bevorderd en is voor de werkgever helder waar deze informatie te halen is. Inmiddels hebben 2 regio’s het besluit genomen om over te gaan naar dit systeem: Breda en de Brabantse wal.
  3. Stimulering van sociaal verantwoord ondernemen met behulp van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO): als pilot willen we bij een aantal geïnteresseerde West-Brabantse werkgevers kosteloos een meting laten doen.

Goede banen
Het belangrijkste doel van Social Return in West-Brabant is het terugdringen van het aantal uitkeringen door bijstandsgerechtigden terug te helpen naar de arbeidsmarkt. Uiteraard zonder dat sprake is van verdringing van de bestaande werknemers bij bedrijven. Het doel is om het bedrag dat hiervoor beschikbaar is binnen de gemeente volledig te besteden aan SR-investeringen. Om beleid, uitvoering, inkoop en subsidie in goede banen te leiden is namens alle samenwerkende gemeenten een regionale werkgroep opgericht. Instrumenten zoals de PSO helpen de werkgroep maatschappelijk verantwoord ondernemen breed te stimuleren.